Βασικές Υπηρεσίες

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου υποστηρίζει μία σειρά από βασικές Υπηρεσίες Δικτύου. Για τον σκοπό αυτό έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί μία σειρά από εξυπηρετητές (servers) των παρακάτω υπηρεσιών:

Υπηρεσία Ονομάτων Περιοχής (DNS)

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου διαχειρίζεται το σύνολο των IP δ/νσεων που έχουν δεσμευτεί για χρήση στο εσωτερικό δίκτυο του ΤΕΙ/Λ. Πρόκειται για τις παρακάτω 9 C-Classes:

195.251.124.0, 195.251.125.0, 195.251.126.0, 195.251.127.0

194.42.50.0, 194.42.51.0, 194.42.52.0, 194.42.53.0, 194.42.54.0

Το ΚΕ.Δ.Δ. έχει κατοχυρώσει στον Εθνικό καταχωρητή ονομάτων (GR-HOSTMASTER) και έχει την ευθύνη της χρήσης του ονόματος χώρου (domain name) του δικτύου του ΤΕΙ/Λ - teilar.gr.

Εχουν κατασκευαστεί υποπεριοχές ονομάτων χώρου (Local Level Domains) για τα παρακάτω τμήματα (υποδίκτυα) του Δικτύου:

 • Κεντρική Βιβλιοθήκη ( lib.teilar.gr )
 • Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (sdo.teilar.gr )
 • Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας ( steg.teilar.gr )
 • Σχολή Τεχνολόγων Εφαρμογών ( stef.teilar.gr )
 • Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (cs.teilar.gr)
 • Παράρτημα Καρδίτσας (forestry.teilar.gr )

Η υπηρεσία DNS υποστηρίζεται από 2 εξυπηρετητές DNS (πρωτεύοντα και δευτερεύοντα) που λειτουργούν στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου. Στους εξυπηρετητές τηρούνται και ενημερώνονται τα αντίστοιχα αρχεία (zone files) των υποπεριοχών του δικτύου.

Το ΚΕ.Δ.Δ αποδίδει ονόματα ή ψευδώνυμα (aliases) σε Η/Υ του δικτύου μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και αφού έχει εξεταστεί κατά περίπτωση η σκοπιμότητα απόδοσης του ονόματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υπηρεσία Καταλόγου (LDAP)

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου έχει θέσει σε λειτουργία υπηρεσία καταλόγου (directory services). Το λογισμικό που χρησιμοποιείται στους εξυπηρετητές LDAP είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα (Open Ldap).

Ο εξυπηρετητής LDAP χρησιμοποιείται ως η κεντρική βάση αποθήκευσης των στοιχείων ταυτότητας (Λογαριασμών) των χρηστών και παρέχει λειτουργίες ταυτοποίησης χρήστη για μίας σειρά από υπηρεσίες που παρέχονται από το δίκτυο του ΤΕΙ/Λ.

Οι υπηρεσίες αυτές είναι:

 • Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (e-mail)
 • Μεταφορά και διατήρηση αρχείων (FTP)
 • Προσωπικές Ιστοσελίδες
 • Πρόσβαση στο Internet από το τηλεφωνικό δίκτυο (Dial - Up)
 • Πρόσβαση στο Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο
 • Υπηρεσία Διαχείρισης και Διακίνησης Εγγράφων (Μόνο για το προσωπικό)

Τα στοιχεία χρήστη που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση είναι το Ονομα Χρήστη (Username) και ο Κωδικός Πρόσβασης (Password).

Ο χρήστης αποκτά λογαριασμό (Account) μετά από αίτησή του προς το ΚΕ.Δ.Δ. Δικαίωμα απόκτησης λογαριασμού και χρήσης των υπηρεσιών του Δικτύου που απαιτούν ταυτοποίηση χρήστη, έχουν οι εκπαιδευτικοί (τακτικοί και ωρομίσθιοι), οι Διοικητικοί υπάλληλοι (μόνιμοι και συμβασιούχοι), το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό και οι τεχνικοί εργαστηρίων, οι εξωτερικοί συνεργάτες που συμμετέχουν σε ερευνητικά και λοιπά προγράμματα του ΤΕΙ/Λ και οι σπουδαστές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) για το διάστημα που διαρκούν οι σπουδές τους.

Μέσω της υπηρεσίας καταλόγου είναι επίσης δυνατή η αναζήτηση στοιχείων επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου/fax ή ηλεκτρονική δ/νση - email). των χρηστών του ΤΕΙ/Λ.

Υπηρεσία Μεταφοράς Αρχείων (FTP)

Μέσω της υπηρεσίας αυτής παρέχονται στους χρήστες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας οι εξής δυνατότητες:

  • Αποθήκευση δεδομένων σε προσωπικό χώρο
  • Δημοσίευση προσωπικών ιστοσελίδων (στατικών)

Πως θα αποκτήσετε πρόσβαση

Απαραίτητη προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αυτή είναι να έχετε ήδη λογαριασμό (e-mail) στο ΤΕΙ Λάρισας και να έχετε ζητήσει την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία επιτυγχάνεται είτε με ένα πρόγραμμα μεταφοράς αρχείων (FTP) που θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον Η/Υ σας είτε μέσα από την υπηρεσία WEB FTP

Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-MAIL)

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου παρέχει στους χρήστες των υπηρεσιών του Δικτύου υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο κεντρικός εξυπηρετητής εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας είναι ο mail.teilar.gr.

Ο κεντρικός εξυπηρετητής αλληλογραφίας υποστηρίζει τα πρωτόκολλα POP3 και IMAP. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι το QMAIL.

To Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση συστήματος antivirus στον κεντρικό εξυπηρετητή αλληλογραφίας με στόχο την προστασία των χρηστών του δικτύου από κακόβουλα προγράμματα (ιούς) διαφόρων τύπων που χρησιμοποιούν την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για να μεταδοθούν με μαζικό τρόπο. Επίσης γίνεται προσπάθεια περιορισμού του φαινομένου της ανεπιθύμητης αλληλλογραφίας (spam) με την χρήση blacklists.

Το σύστημα προστασίας (antivirus) στηρίζεται στο ανοικτό λογισμικό Clam AntiVirus (ClamAV)

Η ταχυδρομική διεύθυνση του κάθε χρήστη έχει τη μορφή: username@teilar.gr,

όπου σαν username αναφέρεται στο όνομα του κάθε χρήστη (π.χ georgiou).

Η πρόσβαση στην υπηρεσία εντός του δικτύου του ΤΕΙ/Λ, μπορεί να γίνει με την χρήση κάποιου προγράμματος ταχυδρόμου (π.χ Outlook Express) αφού γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις (Δείτε τα βοηθήματα).

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία αλληλογραφίας εκτός ΤΕΙ/Λ, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία WEB Mail. Με την υπηρεσία WEB Mail μπορείτε να διαβάζετε και να στέλνετε τα μηνύματά σας όταν βρίσκεστε μακριά από το ΤΕΙ.

Η ταυτοποίηση των στοιχείων του χρήστη στον κεντρικό εξυπηρετητή αλληλογραφίας γίνεται με την χρήση του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού πρόσβασης (password) που αντιστοιχούν στον προσωπικό λογαριασμό (account) του χρήστη. Οι λογαριασμοί των χρηστών τηρούνται στον κεντρικό εξυπηρετητή καταλόγου του ΤΕΙ/Λ (LDAP) .

Δικαίωμα απόκτησης λογαριασμού και χρήσης των υπηρεσιών του Δικτύου που απαιτούν ταυτοποίηση χρήστη, έχουν οι εκπαιδευτικοί (τακτικοί και ωρομίσθιοι), οι Διοικητικοί υπάλληλοι (μόνιμοι και συμβασιούχοι), το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό και οι τεχνικοί εργαστηρίων, οι εξωτερικοί συνεργάτες που συμμετέχουν σε ερευνητικά και λοιπά προγράμματα του ΤΕΙ/Λ και οι σπουδαστές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) για το διάστημα που διαρκούν οι σπουδές τους.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν λογαριασμό χρήστη θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση προς το Κέντρο διαχείρισης δικτύου από όπου και θα παραλάβουν τον κωδικό τους (δείτε το τμήμα Αιτήσεις).

Υπηρεσίες Ασφαλείας Δικτύου

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και υλοποίηση των πολιτικών εκείνων που απαιτούνται για την διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων, δεδομένων και υπηρεσιών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του κέντρου διαχείρισης δικτύου. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των "απειλών" που προέρχονται από εσωτερικές πηγές (εντός του δικτύου του ΤΕΙ/Λ) από και εξωτερικές πηγές (Internet).

Με τον όρο "απειλή" εννοούνται τα παρακάτω:

  • Επιθέσεις τύπου άρνησης υπηρεσιών (Denial of Service attacks) και Port scans, που μπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή και παρεμπόδιση της ροής δεδομένων στο δίκτυο.

 

  • Η εξάπλωση ιών ή άλλων βλαβερών προγραμμάτων.

 

  • Η παραχώρηση της δυνατότητας πρόσβασης στο δίκτυο και στις υπηρεσίες που απαιτούν ταυτοποίηση χρήστη, σε τρίτους. Οι προσωπικοί κωδικοί των χρηστών είναι αυστηρά προσωπικοί και απαγορεύεται η μεταβίβαση ή μεταπώλησή τους.

 

  • Η προσπάθεια παραβίασης υπολογιστικών συστημάτων.

 

  • Η οποιαδήποτε χρήση του δικτύου για εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς.

 

  • Η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων μέσω διακίνησης υλικού με κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα.

 

  • Η διάδοση υβριστικών και άλλων πληροφοριών, όπως ρατσιστικό ή πορνογραφικό υλικό.

 

  • Η μαζική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam) χωρίς να έχει ζητηθεί από τους παραλήπτες.

 

Για την υλοποίηση των πολιτικών ασφαλείας, χρησιμοποιούνται μία σειρά από εργαλεία (Firewalls, Access Lists, Antivirus, Spam filters) και πραγματοποιούνται καθημερινοί προληπτικοί έλεγχοι στους εξυπηρετητές και στους σταθμούς εργασίας που εποπτεύονται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου, αλλά και σε τμήματα του δικτύου (έλεγχοι φόρτου - ανάλυση της κίνησης των νησίδων του δικτύου).

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου ενημερώνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα τους χρήστες του δικτύου σχετικά με θέματα ασφάλειας (προστασία από ιούς, επαναφορά των συστημάτων μετά από επίθεση ή παραβίαση κ.λπ) με τη αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και με την δημοσίευση ανακοινώσεων καθώς και μέσω της τεχνικής υποστήριξης των χρηστών (Help-Desk).

Συγχρονισμός Ωρας (NTP)

Η υπηρεσία συγχρονισμού παρέχει υψηλής ακρίβειας ώρα UTC και συνιστάται η χρήση της σε όλους τους υπολογιστές. Από την ώρα UTC εύκολα προκύπτει και η ώρα EET (Eastern European Time, UTC+2) και EEST (Eastern European Summer Time, UTC+3) που είναι τα εθνικά πρότυπα χρόνου στην Ελλάδα.

Η υπηρεσία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο NTP (Network Time Protocol) και παρέχει συγχρονισμό σε UTC μέσω του Stratum 3 εξυπηρετητή ntp.teilar.gr.

Close Menu